محل آزمایش: ایران. استان مازندران. شهرستان آمل. بخش لاریجان. روستای لهر

 • روش آزمایش:

طرح آزمایشی بصورت simple Latice با ۶ تیمار و ۵ تکرار انجام شد.

۱۵ روز بعد از محلول پاشی از هر تیمار ۲ درخت و از هر درخت بصورت تصادفی ۱۰ غنچه انتخاب شدند و تعداد چغاله سالم و گل های خشک شده شمارش شدند. سپس تجزیه و تحلیل آماری با آزمون دانکن در سطح ۱ درصد انجام شد.

 • تیمارهای آزمایش:
 • تیمار ۱: مصرف ۱۳۳ میلی لیتر اکوفریز در ۲۰ لیتر آب
 • تیمار ۲: شاهد
 • تیمار۳: مصرف ۱۵۰ میلی لیتر اکوفریز در ۲۰ لیتر آب
 • تیمار ۴: مصرف ۱۲۰ میلی لیتر اکوفریز در ۲۰ لیتر آب
 • تیمار ۵: مصرف ۱۳۳ میلی لیتر اکوفریز در ۲۰ لیتر آب
 • تیمار ۶: مصرف ۶۰ میلی لیتر اکوفریز در ۲۰ لیتر آب
 • تاریخ آزمایش:
 • محلولپاشی تیمار ۱ در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۸ و سایر تیمارها در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۸ انجام گردید.
 • نتیجه گیری:

جدول میزان خسارت سرما در تیمارها

تیمار ۱تیمار ۲: شاهدتیمار ۲تیمار ۳تیمار ۴تیمار ۵
۱۵/۴ %۴۵/۴ %۱۲/۵۴ %۱۸/۱۶ %۱۴/۹۲ %۲۲/۸۲ %

Similar Posts