دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای باغات دانه دار

اسلاول وی وی ال بصورت برگی و با دز ۵-۱۰ لیتر در هکتار، به تنهایی یا همراه با آفت کش ها استفاده می شود.

مرحله اول:

مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در طول دوره گلدهی و بعد از آن محلول پاشی برگی نمایید.

مرحله دوم:

مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در زمانیکه میوه به اندازه یک فندق-گردو است، محلول پاشی برگی نمایید.

مرحله سوم:

مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را جهت مقابله با ریزش میوه در خرداد ماه، محلول پاشی برگی نمایید.

مرحله چهارم:

مقدار ۱۰ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در تیر ماه و مرداد ماه، محلول پاشی برگی نمایید.

مرحله پنجم:

مقدار ۱۰ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را حدود هفت تا ده روز قبل از برداشت، محلول پاشی برگی نمایید.

Similar Posts